د اعلانونو د اخيستلو او د ورځپاڼو د ويش آمريت

د اعلانونو د اخيستلو او د ورځپاڼو د ويش آمريت، د ورځپاڼو رياست په  چوکاټ کې يوه مهمه  او اساسي څانګه ده.

د اعلانونو آمريت په دوو برخوکې فعاليت کوي:

١_  د دولتي  ورځپاڼو او راډيو افغانستان له لارې تدارکاتي، تجارتي، تبليغاتو، د بېدرکۍ د اعلانونو او د دولتي او غير دولتي مراجعو او د انفرادي اشخاصو د خبرتياوو خپرول او ترلاسه کول.

په دې برخه کې څلور مديريتونه :

د سنجش او برآورد مديريت چې رسيدلي اعلانونه په دقيقه توګه سنجوي او د خپرولو د حق پيسې مشخصوي.

د عوايدو مديريت  :

د عوايد مديريت، د هغه اعلان سنجش چې د سنجش د مديريت له خوا ترسره کيږي، د اعلانونو له لايحې سره سم چک او څيړي، د اعلان پيسې اخلي   او د اعلانونو د ثبت لپاره  د بِل ليکنې مديريت ته ليږي.

د بِل ليکنې مديريت:  د غه مديريت د ترسره شوي سنجش له مخې د خپرولو د حق د ورکولو پيسې ليکي .

د ثبت او صادرولو مديريت: دغه مديريت د سنجش، برآورد او بِل ليکنې د پړاوونو له بشپړولو وروسته اعلان اخلي او راجستر کوي يې.

د تنظيم او چاپ مديريت: دغه مديريت هغه اعلان چې اخيستل شوى اوثبت شوى دى، کمپيوټر او تصحيح کوي او د خپرولو په مقصد يې دولتي ورځپاڼو، هېواد، انيس، اصلاح او کابل ټايمز او راډيو افغانستان ته ليږي. دغه څانګه د اعلان کتينګ او پارچه برابروي او اعلان ورکوونکې مرجع ته يې صادروي .

٢_    د ورځپاڼو د ويش لوى مديريت :

دغه مديريت د انيس، هېواد، اصلاح او کابل ټايمز ورځپاڼې او د وطندارانو او د کمکيانو انيس مجلې ويشي .

د مرکز د ويش مديريت کابو ٤٠ تنه کارکوونکي لري.  د ورځپاڼو ويش

د سهار له پنځو  بجو څخه پيليږي، بايد د کال په بېلابېلو فصلونوکې تر  اوو او تنو بجو پورې د ويش کار پاى ته ورسيږي.

د ولايتونو د ويش مديريت:  هره ورځ  ورځپاڼې او مجلې تنظيموي او او د هېواد په ولايتونو د ويش په مقصد مخابراتو ته ليږدوي او د مخابراتو له لارې دولتي ورځپاڼې د هېواد  ٣٣ ولايتونو ته ليږل کيږي.

د شکايتونوڅانګه هم په رسمي وختونوکې تل فعاله ده. دغه څانګه دمشترکينو ستونزه په پام کې نيسي او ټيلفونونو ته ځواب ورکوي. که چيرې د ورځپاڼو په رسيدوکې کومه ستونزه وي، هغه لرې کوي.

دغه راز د رئيس، مسوول سکرتر او د ويش او د شکايتونو د مديريت  د ټيلفون شميرې په ورځپاڼوکې ليکلې دي. مشتري هره ګړۍ چې غوښتې وي، خپله ستونزه طرحه کوي.