د تهیه او تدارکاتو آمریت

د تهیې او تدارکاتو ریاست د شفافیت د تامین  او حساب ورکوني په منظور په (۱۳۹۳ل.) کال کي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کي جوړ شو او خپل فعالیتونه د قانون په رڼا کي، د تدارکاتو د طرزالعمل او د افغانستان د عامه ادارې د مصارفو د قانون سره سم ترسره کوي.

د تدارکاتو ادارې جرایوي ادارې دي. چي د غوښتنو د تثبت مطابق، خپل کلني تدارکاتي پلانونه د قانون مطابق ترتیبوي او بیا د هغو په رڼا کي اجراات کوي. د تدارکاتو د پالیسۍ ادارې، د اداراتو د شفافیت او حساب ورکوني له پاره د تدارکاتو قانون، طررالعمل او معیاري فورمې ترتیب کړي دي او د تدارکاتو ادارې ئې مکلفي کړي دي، چي خپل کارونه او فعالیتونه د هغه مطابق عیار کړي.

هدف:

د تدارکاتو شعبې مکلف دي، چي خپل اجراات د تدارکاتو د قانون مطابق عیار کړي او د تدارکاتو د قانون اهداف په څلورو برخو کي، د تدارکاتو د قانون په دوهمه ماده کي ذکر سوي دي، په لاندي ډول:

1.            د تدارکاتو د پروسې مراحل په شفاف ډول تامینول.

2.            د مالي امورو او عامه مصارفو موثر کنترول.

3.            د اجناسو د تهیې او تدارکاتو، خدماتو او ساختماني اُمور کیفیت ته توجه

4.            په داوطبۍ کي د اشتراک له پاره، ټولو پر شرایطو برابرو داوطلبانو ته په داوطلبۍ کي د ګډون له پاره ذمینه برابرول.

د تدارکاتو د شعبې دندې:

د تدارکاتو د قانون د اتمي او څلورمي مادې مطابق د تدارکاتو د شعبې کارونه په لاندي ډول دي:

1.            د تدارکاتي پلان تهیه او ترتیب

2.            د داوطلبۍ د اعلاناتو ترتیب، د تدارکاتو د درخواست د ارائه کولو طرز، شرطنامه او نور د ضرورت وړ اسناد او د ضرورت په وخت کي د نوموړو اسنادو توزیع.

3.            د آفرونو اخیستل او د تدارکاتو د پروسې هئیت ته د قراردادنو اړوند پیشنهادات وړاندي کول.

4.            د تدارکاتو د قانون د احکامو مطابق د قراردادونو د اسنادو تنظیم کول.

5.            د تدارکاتو دهئیت د سکرتریت دنده اجرا کول.

6.            د تدارکاتو د قانون د اتمي مادې د حکم د تطبیق له پاره وسایل اماده کول.

7.            د تدارکاتي قراردادونو د تطبیق نظارت کول، په هغه صورت کي چي مصرف کوونکي ادارې هغه اجرا نه کړي.

8.            د خدماتي او ساختماني امور د اجناسو د کمیت او کیفیت ارزیابي کول.

9.            د نورو ور سپارل شویو کارونو اجرا کول

 راتلونکي پروګرامونه:

1.            د تدارکاتو د قانون د شپږمي مادې مطابق په کُلي ډول د معیاري اسنادو څخه استفاده کول او د هغو تطبیق.

2.            د مالي پلان د موافقې پر اساس د تدارکاتو د کلني پلان مطابق د تدارکاتو ترسره کول.

3.            د کار په جریان کي د مسلکي زده کړو له لاري د ظرفیتونو لوړول او د کار په جریان کي زده کړه او د تدارکاتي ظرفیت د تصدیق اخیستل، د تدارکاتو د پالیسۍ له واحد څخه.

4.            د شفافیت د تامین له پاره له مختلفو برخه څخه پر تدارکاتو تمرکز کول.

5.            د وزارت د تحلویخلې د شتمنو د تثبیت له پاره د ډاټابیس جوړول.

6.            د فرمایشاتو د کیفیت د لوړولو له پاره، د قراردانو د مدیریت له پاره یوه منظم سیسټم جوړول.