د ګرځندوی د بازارموندې ریاست

د گرځندوې د څیړونو ، پراختیا او بازار موندنې ریاست پیژندنه !