د افغانټور د تصدۍ ریاست

د افغان ټور د تصدۍ ریاست د ګرځندوی صنعت ته د ودي ورکولو په برخه کي کار کوي. په (۱۳۳۷ل.) کال کي  د توریزم اداره د وخت د مطبوعاتو په کلوپ کي تاسیس سوه او په (۱۳۵۸ل.) کال کي دغه اداره د آزاد سازمان څخه د ګرځندوی په تصدي واوښتل او په (۱۳۶۴ل.) کال  ئې نوم د افغانټر په تصدۍ واوښتی. دغه ریاست د داخلي جنګونو په وختو کي غیر فعال وو. د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته، له (۱۳۸۰ل.) کال راهیسي ئې  په ډېرو لږو امکاناتو د ترانسپورټ او ملکي هوانوردی وزارت او د اطلاعاتو کلتور وزارت د ګرځندوی معینیت په چوکاټ کي خپل فعالیت بیا له سره شروع کړ. د افغان ټور تصدي اوس (۴۹) کارکوونکي لري او (۴۰) اجیران لري.

د افغان ټور د تصدۍ ریاست د تاسیس له کاله څخه بیا تر اوسه د سیر و سفر او توریستي خدماتو له پاره اسانتیاوي برابروي. د سیاحت فرهنګ ته وده ورکول د ملي عوائدو د جذب په منظور. توریستي خدماتو ته د کمیت او کیفیت  په لحاظ توجه کول، تر څو د نړیوالو معیارونو سره برابر شي او سیاحینو ته د سیر او سفر ښه امکانات برابر او خدمات وړاندي شي.

د افغان ټور د تصدۍ ریاست سیاحتي مسافرتي نمایندګیو او توریستي شرکتونو ته د فعالیت جوازونه ورکوي او د دوی د فعالیتونو  او سیاحینو د اوسېدني د ځایونو نظارت کوي. همدارنګه د سیاحتي ځایونو جوړول او د ګرځندوی صنعت ته وده ورکول. د توریزم د انکشاف او توسعې له پاره په داخل او خارج  کي د نمایندګیو جوړول، د سیاحانو د سیر اړوند  او په افغان ټور په تصدۍ پوري د تړلیو کارونو سرته رسول او نظارت. د افغانستان د قوانیونو، د افغان ټور تصدۍ د اساسنامې او د توریزم د نړیوالو منل سویو پرنسیفونو مطابق د سیاحتي ساحو تثبت، د زمیني او هوائي ترانسپورټي زمینو برابرول د سیاحینو له پاره،  د هغو خارجي کارکوونکو له پاره د ویزو اجرا کول چي په سیاحتي شرکتونو او د تاسیساتو په تخصصي برخه کي کار کوي.

د سیاحتي شرکتونو معرفي کول مربوطو ادارو ته، تر څو د مراجعو له پاره ویزې اماده کړي او همدا رنګه په نورو هیوادونو کي د سیاحینو او د مقدسو اماکینو د زیارت کوونکو  له پاره د اوسېدولو اسانتیاوي، د هغوی پذیرايي، د هغوی د ویزو تمدید، د ترانسپورټ او نور امکانات برابر کړي. د سیاحتي شرکتونو د خدماتو او فعالیتونو کنترول هم د دغه تصدۍ په کارونو کي دي.