د ځوانانو د مصوونیت او زده کړي ریاست

 د ځوانانو د مصوونیت او زده کړي د ریاست تشکیل

1.     رئیس

2.     د مصونیت آمریت

·       د ځوانانو د اصلاحي خدماتو د چارو کارپوه

·       د ځوانانو د شکایاتو د رسېدلو چارو کارپوه

·       د صحي خدماتو د چارو کارپوه

3.     د زده کړو د خدماتو آمریت

·       د ورزشي مرکزونو سره د ارتباط د چارو کارپوه

·       د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د ارتباط د چارو کارپوه

·       د فني او حرفوي مرکزونو سره د ارتباط د چارو کارپوه

·       د معلوماتي تکنالوژۍ د مرکزونو سره د ارتباط د چارو کارپوه

4.     اجرائیه مدیر

5.     خانه سامان

6.     ډرایور

7.     صفا کار (۲) نفره

فعالیتونه:

1.     په مرکز او لایاتو کي د خصوصي  لوړو زده کړو د موسساتو تشخص.

2.     د خصوصي لوړو زده کړو د موسساتو سره د قراردادونو لاسلیک کول او د دوی د پزېریش مطابق دوی ته د لیسانس په برخه محصلان معرفی کول، تر څو تخفیف ورسره وکړي.

3.     د (۵۰۰۰) ځوانانو معرفي کول، د لوړو زده کړو موسساتو ته د قراردادنو پر اساس.

4.     د یوه داسي مناسبي طرحي او میکانیزم جوړول، چي د هغه پر اساس ځوانان د لوړو زده کړو خصوصي موسساتو ته معرفي شي، تر څو د لوړو زده کړو وزارت سره مرسته شوې وي.

5.     په مرکز او لایاتو کي د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو تشخص.

6.     د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو سره د قراردادونو لاسلیک کول او د دوی د پزېریش مطابق دوی ته د نیمه لوړو زده کړو به برخه کي محصلان معرفی کول، تر څو تخفیف ورسره وکړي.

7.     د (۵۰۰۰) ځوانانو معرفي کول، نیمه لوړو زده کړو موسساتو ته د قراردادنو پر اساس.

8.     تر اوسه (۵۰) فرهنګي او تبلیغاتي پروګرامونه د اعتیاد په اړه د رسنیو له لاري په (۹) ولایتونو کي جوړ شوي دي.

9.     تر اوسه په مرکز او ولایتونو کي د ځوانانو (۲۰۰۰) شکایتونه ثبت شوي دي.

10.  په مرکز او ولایتونو کي د اصلاحي او تربیتي ادارو سره قراردادونه لاسلیک کول او هغوی ته په مختلفو برخو کي د دوی د پزېریش مطابق ځوانان ور معرفي کول.

د هغو ځوانانو ګراف چي د ځوانانو د معینیت له خوا د لوړو زده کړو موسساتو او د نیمه لوړو زده کړو موسساتو ته ور معرفي شوي دي: