د پروګرامونو د هماهنګۍ ریاست

د نوي نظام د جوړېدو سره د افغانستان د کابینې په چوکاټ کي په (۱۳۸۴ل.) کال کي د ځوانانو وزارت جوړ شو او وروسته د تشکیلاتي پالیسۍ پر اساس د ځوانانو د معینیت په نامه د اطلاعاتو او فرهنګ ورازت په چوکاټ کي ځای کړل شو او لاندي درې ریاست لري، چي له هغو څخه ئې یو د پروګرامونو د همآهنګۍ ریاست دئ او د دې ریاست تشکیل په لاندي ډول دئ:

1.     د پروګرامونو د همآهنګۍ او پالیسۍ د انکشاف آمریت

·        د پالیسۍ د انکشاف عمومي مدیریت

·        د پروګرامونو د هماهنګۍ عمومي مدیریت

2.     د احصائیې او تحقیق آمریت

·        د تحقیق عمومي مدیریت

·        د احصائیې عمومي مدیریت

3.     د نظارت او ارزیابۍ آمریت

4.     د ولایتونو سره د ارتباط عمومي مدیریت